Sarajevo god.
 
 

 

 

ETAŽIRANJE

Svojina (vlasništvo) na posebnim dijelovima zgrade (etažna svojina) definira se i uređuje važećim Zakonom.

Uknjiženje etažne svojine na posebnim dijelovima zgrade vrši se, pored ostalog, na osnovu plana posebnih dijelova zgrade.

PLAN POSEBNIH DIJELOVA mora da sadrži najmanje:

•  zemljišno-knjižnu oznaku zemljišta na kojem je zgrada podignuta

•  oznaku zgrade po ulici i kućnom broju

•  skicu (crtež) iz koje se vidi položaj i oznaka posebnog dijela zgrade na kojem se traži uknjiženje, kao i položaj i oznake dijelova zgrade koji služe zgradi kao cjelini ili samo nekim posebnim dijelovima zgrade

Izrađuje ga stručno lice-vještak i ovjerava nadležni organ.

Za izradu PLANA POSEBNIH DIJELOVA potrebna je slijedeća dokumentacija:

  1. validna kopija katastarskog plana
  2. validni zemljišnoknjižni izvadak
  3. projektnotehnicka dokumentacija zgrade za koju se pouzdano vjeruje da je identična izvedenom stanju, ili se u suprotnom od strane vještaka građevinske struke vrši premjeravanje i izrada tlocrtnih skica kojima se dokazuju dispozicija i korisne površine.


Etažna svojina može se zasnivati na vertikalnoj podjeli zgrade , pri ćemu se dijelovi zgrade utvrđuju vertikalnom linijom koja ide od temelja do krova zgrade po načelu "superficies solo cedit"

Etažna svojina kod horizontalne podjele zgrade zasniva se tako što svaki sprat (etaža) predstavlja posebnu cjelinu, pri čemu stubišta ,podrum, tavan ćine zajedničke dijelove zgrade, koji su nedjeljivi i na kojima se konstituiše idealno suvlasništvo s nepodjeljenim dijelovima i zajedničko pravo korištenja.

Kod mješovite vertikalno-horizontalne podjele odredivanje posebnih dijelova zgrade vrši se po stanovima koji za sebe čini jednu cjelinu i jednu pravnu jedinicu, bez obzira na položaj u zgradi.